Regulamin sklepu internetowego Solange

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Solange działającym pod adresem URL https://solange.pl, który prowadzony jest przez firmę: Solange Laboratories, Dygasińskiego 39, 95-100 Zgierz, NIP: 7321353183, Regon:471408644 zwaną w niniejszym regulaminie “Solange” lub “Sprzedawca”.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Solange skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
  2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Solange niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  6. Newsletter – elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez Solange, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
  7. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep działający pod adresem URL https://solange.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Solange;
  8. Towar – produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym;
  9. Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
  10. Zamówienie –  rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary  złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu URL https://solange.pl/faq/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Sklep Solange prowadzi sprzedaż Towaru dla Klientów krajowych za pośrednictwem internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.
 6. Prawa autorskie do Sklepu Internetowego oraz zawartych w nim treści w tym zdjęć należą do Solange. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być kopiowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ I REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Chcąc złożyć zamówienie w sklepie internetowym , prosimy postępować według poniższej procedury:
  a) zarejestrować się w sklepie – przyjmowane są również zamówienia składane jako gość (bez rejestracji).
  b) zalogować się, używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji,
  c) złożyć zamówienia na wybrany towar.
 2. Login i hasło mają charakter poufny.
 3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zamówienie, Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zamówienie, Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Solange oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn go nie otrzymasz, prosimy o kontakt e-mailowy na adres info@solange.pl.
 8. Realizacja zamówienia następuje z chwilą:
  a) dla zamówień płatnych przy odbiorze – niezwłocznie;
  b) dla zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Solange.
  c) dla karty kredytowej – autoryzacji karty.
 9. Przed wysyłką towaru do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
 11. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 12. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
  b) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
  c) oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.
 13. W przypadku problemów z obsługą sklepu lub jego działaniem, prosimy o kontakt w następujący sposób: e-mail: info@solange.pl, +48 609 952 609.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://solange.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Solange zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
  a) gotówką przy odbiorze przesyłki – pieniądze wpłacane są przez Pocztę Polską lub Kuriera na wskazany przez Solange rachunek bankowy,
  b) przelewem na rachunek bankowy – wpłata na podane w zamówieniu dane
  c) przelewem elektronicznym korzystając z usług serwisu PayU.pl
 6. Termin płatności za zamówione Towary, w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 5 lit. b) oraz c) powyżej wynosi 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.  Nieuiszczenie płatności jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 7. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 5 przy opłacaniu jednego zamówienia.

FORMY DOSTAWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sklep.
 2. Dostawa zamówionych Towarów w Sklepie Solange odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz kuriera.
 3. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem URL https://solange.pl/koszty-dostawy
 4. Możliwy jest odbiór osobisty w biurze firmy w Zgierzu.  W przypadku odbioru osobistego w formie powiadomienia wiadomością e-mail informujemy kiedy zamówienie jest gotowe do odbioru.
 5. W przypadku nie odebrania Zamówienia w ciągu 14 dni, Zamówienie jest anulowane.
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od chwili:
  a) gdy klient wybiera płatność przy odbiorze – przyjęcia zamówienia,
  b) gdy klient dokonuje płatności przy użyciu serwisu PayU.pl – otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty,
  c) gdy klient wpłaca przelewem na rachunek – zaksięgowania wpłaty na rachunku.
  d) W celu określenia czasu realizacji zamówienia złożone w od piątku od godz. 14-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po weekendzie.
  e) W wyjątkowych przypadkach a w szczególności w przypadku okresowej wzmożonej sprzedaży termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Klient zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia.Realizacja zamówienia oznacza skompletowanie, spakowanie i nadanie wysyłki. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez doręczyciela (zazwyczaj 1-2 dni robocze).
 7. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W szczególnych przypadkach, gdy Klient nie miał aktualnej informacji o niedostępności produktu, zamówienie, po zgodzie Klienta, jest wysyłane bez brakującej pozycji. Po otrzymaniu dostawy brakujący produkt jest dosyłany Pocztą Polską listem poleconym na koszt Solange.
 8. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zalecamy w obecności listonosza lub kuriera, sporządzić protokół szkody. W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Solange u przewoźnika.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem URL https://solange.pl/zwroty

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.
 2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w listownie na adres: Solange Laboratories, Dygasińskiego 39, 95-100 Zgierz lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: info@solange.pl z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.
 4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Klient może:
  a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Solange Laboratories, Dygasińskiego 39, 95-100 Zgierz.
 8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

NEWSLETTER

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Solange korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z Solange.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności  dostępnej na stronie https://www.solange.pl/polityka-prywatnosci.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówienia e-mail).  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.