REGULAMIN KONKURSU TAGUJEMY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Tagujemy”.
2. Organizatorem oraz fundatorem nagród Konkursu jest Solange Laboratories Dygasińskiego 39 95-100 Zgierz.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu facebookowym https://www.facebook.com/solangelaboratories/ w dniach 02.07.2018 – 31.08.2018 do godziny 23:59

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Solange Laboratories
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Solange Laboratories
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zrobienie ciekawego zdjęcia zakupionego produktu Solange Laboratories
b)zamieszczenie zdjęcia na profilu fb uczestnika oraz otagowanie go #solange lub #solangelaboratories lub #kosmetykisolange

§ 3 NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są nagrody rzeczowe o wartości 50zł.
2. Zwycięzcą konkursu jest osoba, której zdjęcie zostanie uznane za najciekawsze. Solange Laboratories zastrzega sobie prawo do wyłonienia od 2-5 zwycięzców. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 30.07.2018 oraz 3.09.2018.
3. Uczestnik może brać udział w konkursie wielokrotnie.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w dniach 30.07.2018 oraz 3.09.2018.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien skontaktować się z Solange Laboratories drogą emailową info@solange.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Solange Laboratories na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Eurofutura sp. z o.o.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.